Informacje i zapisy:
661 22 11 74
Cennik Ankieta
narożnik narożnik narożnik kursy metody lato galeria
Zapisy Online
SUBSKRYPCJA
Nasz kanał YouTube
Kliknij i zobacz nasze wideo:
Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły Językowej Open Mind i stanowi element oferty. Znajomość określonych tu zasad oraz ich akceptacji stanowi warunek wpisu na listę Słuchaczy Open Mind.

 1. Open Mind jest placówką kursową mającą na celu ułatwienie jak najpełniejszego rozwoju twórczych potencjałów jednostek oraz grup osób oraz dającą możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Celem placówki jest organizacja i prowadzenie kursów w zakresie nauki języków obcych oraz kursów wspomagających edukację dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, przygotowanie do egzaminów: maturalnego i gimnazjalnego z przedmiotów objętych egzaminem oraz do egzaminów państwowych. Celem placówki jest dążenie do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności uzupełniając obecny system oświaty przez współpracę z miejscowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, szczególnie przy organizacji zajęć.
 2. Open Mind prowadzi kursy trwające przez okres roku szkolnego oraz w innych terminach, co dotyczy: grup egzaminacyjnych, okresu letniego i innych szczególnych przypadków. Zajęcia nie odbywają się w czasie ferii szkolnych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych przy czym zajęcia te odrabiane są w miarę możliwości we wcześniej uzgodnionym z grupą terminie oraz za zgodą grupy może nastąpić rezygnacja z przerwy w nauce w tych okresach i kontynuacja kursu.
 3. Open Mind i Słuchacz (lub Opiekun Słuchacza niepełnoletniego będący Płatnikiem) zawierają Umowę, zgodnie z którą SJ Open Mind zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w Umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania. Opiekun Słuchacza niepełnoletniego ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy przez Słuchacza.
 4. Open Mind przeprowadzi kurs w liczbie godzin określonej w Umowie oraz w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w Umowie. Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Uczniowi telefonicznie lub elektroniczną pocztą mailową co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Termin wykonania umowy może ulec skróceniu po wcześniejszym, za zgodą grupy, odbyciu wszystkich godzin kursu.
 5. Open Mind zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnych testów diagnostycznych ustalających poziom zaawansowania Słuchacza. Za lekcję uznaje się jednostkę trwającą 45 min.
 6. SJ Open Mind deklaruje prowadzenie zajęć w trzech rodzajach grup: od 4 do 5 osób, od 6 do 10 osób oraz od 11 do 12 osób. Cena kursu uzależniona jest od liczby Słuchaczy w grupie i wyliczana jest każdorazowo na początku roku szkolnego. Wyjątkowo i tylko tymczasowo grupa może liczyć więcej osób, jeżeli wszyscy jej Słuchacze wyrażą na to zgodę.
 7. Liczba Słuchaczy w grupie wraz z odpowiadającą jej odpłatnością określona jest w podpisywanej Umowie.
 8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba słuchaczy pozostałych w grupie spadnie poniżej liczby wskazanej w umowie, SJ Open Mind może zaproponować Słuchaczom alternatywne rozwiązanie, np. podniesienie opłaty za pozostałą część kursu, zmniejszenie liczby godzin kursu. W razie odmowy SJ Open Mind może rozwiązać grupę, proponując Słuchaczom naukę w innych grupach na tym samym poziomie. W przypadku nieprzyjęcia żadnej propozycji SJ Open Mind zwróci Słuchaczowi niewykorzystaną część opłaty za kurs.
 9. Nieobecność Słuchacza nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia. W przypadku nieobecności Słuchacz ma prawo skorzystać z godziny wyrównawczej po uprzednim umówieniu terminu takiej lekcji z lektorem.
 10. Rezygnację z kursu Słuchacz zgłasza pisemnie u lektora. Skreślenie z listy Słuchaczy oraz zwolnienie z obowiązku uiszczenia kolejnej raty za naukę wygasa wyłącznie na skutek wpłynięcia do lektora pisma z oświadczeniem rezygnacji.
 11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Oświadczenie co do treści Umowy złożone drogą telefoniczną, faksową lub internetową nie wywołują skutków prawnych.
 12. Wysokość przysługujących Słuchaczowi rabatów jest ustalana przy zawarciu Umowy, na podstawie obowiązującej oferty.
 13. Słuchacz ma prawo do:
  1. otrzymania rzetelnej wiedzy,
  2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny nauki,
  3. opieki wychowawczej i warunków zapewniających: bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami      przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
  5. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, osobowości,
  6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  7. wpływania na życie Open Mind, przebieg procesu dydaktycznego, zakres i sposób kształcenia,
  8. zmiany grupy w trakcie trwania kursu pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od SJ Open Mind
  9. otrzymania od Open Mind zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie udokumentowanego w      dzienniku zajęć uczestnictwa w zajęciach ( dopuszcza się 25% nieobecności).
  10. zgłaszania zastrzeżeń lub wniosków dotyczących pracy SJ Open Mind i przebiegu kursu, dyrekcja      Open Mind ma obowiązek bezzwłocznie je rozpatrzyć i reagować na nie.
 14. Słuchacz ma obowiązek:
  1. aktywnego udziału w zajęciach oraz przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie, wszelkich decyzji oraz poleceń pracowników      Open Mind podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych,
  2. przestrzegania zasad porządku, BHP oraz kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli (lektorów) i innych pracowników Open Mind.
  3. terminowego uiszczania opłat za naukę w wysokości i terminie określonym w ofercie.
  4. dołożyć należytej staranności w zakresie pieczy nad rzeczami wnoszonymi na teren Szkoły.
 15. Za szkody spowodowane przez Słuchacza niepełnoletniego i jego zachowanie odpowiadają Opiekunowie,
 16. Open Mind ma prawo do odwołania 15% zajęć pod warunkiem otrzymania zgody grupy i wskazania dodatkowego terminu na odrobienie zajęć w okresie trwania Umowy.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie zabronione.